Gratis frakt i Norge| betal med VIPPS

Gratis frakt i Norge| betal med VIPPS

Vilkår for bruk

Introduksjon

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, gitt nedenfor. Forbrukerkjøp via Internett reguleres først og fremst av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukerne ufravikelige rettigheter. Disse lovene er tilgjengelige (på norsk) på www.lovdata.no. Betingelsene i kontrakten skal ikke forstås som en begrensning av juridiske rettigheter, men presenterer partenes viktigste rettigheter og plikter ved kjøpet.

Salgsbetingelsene er opprettet og anbefales av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets retningslinjer.

1 kontrakt

Kontrakten består av disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i bestillingsløsningen og eventuelle særskilte avtalte betingelser. Ved konflikt mellom opplysninger går forrang til det som er særskilt avtalt mellom partene, så lenge dette ikke er i strid med ufravikelig lovgivning.

I tillegg vil kontrakten bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 parter

Selgeren er

«Monica Stålvang»

Lange Design
Gjørstads gate 8
0367 Oslo
Norge

NO 831 858 842 MVA

Info@monica-stalvang.com
+47 91 67 60 60

og er i det følgende utpekt som selger.

Kjøper er forbrukeren som legger inn bestillingen, og er i det følgende utpekt som kjøper.

3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenestene er den totale prisen som skal betales av kjøperen. Denne prisen inkluderer alle skatter og tilleggskostnader. Kjøper skal ikke belastes for ytterligere kostnader som selger ikke har informert kjøper om før kjøpet.

4 Kontraktsinngåelse

Kontrakten er bindende for begge parter så snart Kjøper har sendt bestillingen til Selger.

En part er imidlertid ikke bundet av kontrakten dersom det er ortografiske eller typologiske feil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen til nettbutikken eller i Kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at en slik feil var tilstede.

5 Betaling

Selger belaster Kjøper for varen fra det tidspunkt den sendes fra Selger til Kjøper.

Hvis kjøperen bruker et kreditt- eller debetkort for å foreta betalingen, beholder selgeren pengene på kortet når bestillingen er plassert. Kortet belastes samme dag som varen sendes.

Betalinger håndteres av VIPPS

Alle overføringer som utføres håndteres og utføres gjennom tredjeparts dedikerte gatewayer for å garantere din beskyttelse. Kortinformasjon lagres ikke og all kortinformasjon håndteres over SSL-kryptering. Vennligst les vilkårene og betingelsene for betalingsgatewayen som er valgt for transaksjonen, da de er ansvarlige for transaksjonene som er utført.

6 Levering

Levering har skjedd når kjøperen eller hans/hennes representant har tatt varen i besittelse.

Fri frakt i Norge

Forsendelsestid i Norge: tillat minst 3 virkedager.

Fri frakt ved kjøp  over 1500,- ved levering utenfor Norge

Leveringstid til land utenfor Norge: tillat minst 10 virkedager.

7 Produktrisiko

Produktrisiko overtas av Kjøper så snart varen overtas av Kjøper eller hans/hennes representant i henhold til punkt 6.

8 Angrerett

Med mindre kontrakten er unntatt fra angreretten, kan Kjøper kansellere bestillingen i henhold til angrerettloven.

Kjøper må informere Selger om at han/hun vil utøve denne retten innen 14 dager etter angrefristens start. Denne fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom perioden utløper på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges perioden til neste virkedag.

Fristen for å benytte seg av angreretten vil bli sett på som overholdt dersom varsel sendes før angrefristens utløp. Kjøper har bevisbyrden for å påvise at retten er gjort gjeldende, og varsel må derfor sendes skriftlig (via angreskjema, e-post eller brev).

Når angreretten gjøres gjeldende, skal varen returneres til Selger innen rimelig tid og senest 14 dager etter at det er gitt melding om intensjon om å utøve retten.

Kjøper må dekke de direkte kostnadene forbundet med å returnere varen.

Selger kan ikke fastsette gebyrer for Kjøpers bruk av angreretten.

Kjøper kan kontrollere eller teste varen på hensiktsmessig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon uten å påvirke angreretten. Dersom kontrollen eller testingen går utover det som er rimelig og nødvendig, kan Kjøper være ansvarlig for eventuell reduksjon i varens opprinnelige verdi.

Selger plikter å betale tilbake kjøpesummen til Kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at Selger mottok varsel om Kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å beholde tilbakebetalingen inntil han har mottatt varen fra Kjøper, eller inntil Kjøper har dokumentert at varen er sendt tilbake.

9 Forsinkelser og manglende levering: Kjøperens rettigheter og frist for å fremsette krav

Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til vilkårene i partenes avtale, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i henhold til kapittel 5 i § 2, stk. forbrukerkjøpsloven, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse av kontrakten, heve kontrakten og/eller kreve erstatning fra Selger, etter de aktuelle forhold.

For krav om rettsmiddel for kontraktsbrudd bør varsel gis skriftlig for dokumentasjonsformål (f.eks. via e-post).

Opptreden

Kjøperen kan bekrefte kjøpet og kreve ytelse fra selgeren. Kjøper kan imidlertid ikke kreve ytelse dersom det er en barriere for ytelse selger ikke kan overvinne, eller hvis ytelse vil medføre en stor ulempe eller utgift for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i ytelsen. Skulle disse hindringene fjernes innen rimelig tid, kan imidlertid kjøper kreve ytelse.

Kjøper mister retten til å kreve oppfyllelse dersom han/hun venter urimelig lang tid med å fremsette kravet.

Avslutning

Dersom Selger ikke leverer varen til leveringstidspunktet, skal Kjøper oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggstidsramme for ytelse. Hvis selgeren ikke leverer varen innen den ekstra tidsrammen, kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom selger nekter å levere varen. Dette gjelder også tilfeller hvor levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom Kjøper har meddelt Selger at leveringstiden er avgjørende.

Dersom varen leveres etter den tilleggsfristen forbrukeren har fastsatt eller etter den leveringstiden som var avgjørende for avtaleinngåelsen, må heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper ble informert om leveransen.

Kompensasjon

Kjøper kan kreve erstatning for tap som oppstår som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller hvor selger kan hevde at forsinkelsen skyldtes hindringer utenfor selgerens kontroll som ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett på tidspunktet for avtaleinngåelsen, ikke kunne vært unngått eller konsekvensene. som ikke kunne vært overvunnet.

10 Defekte varer: Kjøpers rettigheter og frist for å varsle

Dersom varen er mangelfull, skal Kjøper varsle Selger om at han/hun ønsker å påberope seg mangelen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøper anses alltid for å ha gitt rettidig varsel dersom det inntreffer innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Varsel kan gis senest to år etter at kjøper tok varen i besittelse. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, forlenges denne fristen til fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom reparasjon og utskifting, kreve prisavslag, kreve kontrakt hevet og/eller kreve erstatning fra Selger, etter de aktuelle forhold.

Melding skal gis skriftlig til selger.

Reparasjon eller utskifting

Kjøper kan velge mellom å få mangelen utbedret eller å levere en tilsvarende vare. Selger kan imidlertid motsette seg Kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller fører til at Selger pådrar seg urimelige utgifter. Reparasjon eller utskifting skal utføres innen rimelig tid. Selger har som hovedregel ikke rett til mer enn to forsøk på å avhjelpe samme mangel.

Prisreduksjon

Kjøper kan kreve passende prisavslag dersom varen ikke repareres eller erstattes. Dette betyr at forholdet mellom redusert og opprinnelig avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull stand og tilstanden i henhold til den opprinnelige kontrakten. Dersom særlige forhold tilsier det, kan prisavslaget i stedet svare til mangelens innvirkning på Kjøper.

Avslutning

Dersom varen ikke blir reparert eller erstattet, kan Kjøper også heve kjøpet i tilfeller hvor mangelen ikke er uvesentlig.

11 Selgers rettigheter ved Kjøpers kontraktsbrudd

Dersom kjøperen ikke betaler eller på annen måte oppfyller sine plikter i henhold til kontrakten og/eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold fra selgers side, kan selger iht. reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, tilbakeholde varen, kreve oppfyllelse av kontrakten, heve kontrakten og kreve erstatning fra kjøperen etter de aktuelle forhold. Selger kan også etter de aktuelle omstendighetene kreve renter for forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

Oppfyllelse

Dersom Kjøper ikke betaler, kan Selger stadfeste kjøpet og kreve at Kjøper betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke leveres, mister Selger sin rett dersom det tar urimelig lang tid å fremsette kravet.

Avslutning

Ved vesentlig mislighold av betaling eller andre vesentlige mislighold fra Kjøper, kan Selger heve kontrakten. Selger kan imidlertid ikke heve kontrakten etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fastsatt av selgeren.

Forsinket betaling/inkassogebyr Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen angitt i kontrakten, kan Selger kreve renter av kjøpesummen etter Lov om forsinkelsesrenter. I tilfeller hvor betaling uteblir, kan gjelden sendes til inkasso etter at advarsel er gitt, og kjøper kan da holdes ansvarlig for gebyr etter lov om inkasso og annen inkasso.

Gebyrer for uavhentede, ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren kreve et gebyr fra kjøperen. Gebyret skal maksimalt dekke Selgers faktiske utgifter til levering av varen til Kjøper. Kjøpere under 18 år kan ikke belastes denne avgiften.

12 garantier

Garantier gitt av selgeren eller produsenten gir kjøperen ytterligere rettigheter utover de obligatoriske rettighetene han/hun har i henhold til ufravikelig lov. En garanti innebærer således ingen begrensning på Kjøpers rett til å varsle eller fremsette krav i tilfelle forsinkelse eller mangel i henhold til seksjonene 9 og 10.

13 Personopplysninger

Selger er ansvarlig for håndtering av innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne fullføre sine plikter i henhold til kontrakten. Kjøpers personopplysninger skal kun gis til andre dersom dette er nødvendig for at Selger skal kunne oppfylle avtalen med Kjøper, eller i tilfeller hvor dette er påkrevd ved lov.

14 Konfliktløsning

Krav må rettes til selgeren innen en rimelig tidsramme i samsvar med seksjonene 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister utenfor retten. Dersom dette ikke lykkes, kan Kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan nås på (+47) 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no